U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS”, br.51/09, 99/2011, 44/2018- dr. zakon), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 5.10.2021. godine u Nišu, usvojen je

STATUT

Udruženje građana „Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOKS“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.
Udruženje građana Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOKS“, na engleskom jeziku „MULTIVOX“
(u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture i zaštite životne sredine.

Ciljevi udruženja

Član 2.
Ciljevi Udruženja su: podrška svim oblicima građanskih inicijativa, promocija i očuvanje kulture i umetnosti; afirmacija angažovane umetnosti, razvoj civilnog društva i međukulturnog dijaloga, razvoja ideje tolerancije među pripadnicima različitih kultura i prava na kulturu za sve; unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, veća uključenost mladih u procese očuvanja i zaštite životne sredine, kao i javno zagovaranje za promenu i unapređenja javnih politika.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) organizuje festivale, izložbe, koncerte, pozorišne predstave, performanse, promocije, umetničke intervencije, akcije i druge kulturne događaje i umetničke forme, koji su su skladu sa ciljevima Udruženja i neprofitnog su karaktera. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;

2) organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice , konferencije i druge oblike edukacije u oblasti kulture i zaštite životne sredine.

3) organizuje javne tribine, kampanje, debate, javna zagovaranja, građanske akcije i pokreće građanske inicijative vezane za oblast kulture i zaštite životne sredine, kao i ostvarenja prava kulture manjinskih grupa i prava na zdravu životnu sredinu.

4) pruža konusltantske usluge u oblasti kulturnog menadžmenta i menadžmenta projektnog ciklusa

5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnim proučavanjem kulture i zaštitom životne sredine.

6) objavljuje knjige i druge publikacije, kao i digitalne forme, o pitanjima koja se odnose na kulturu i umetnost, prava manjina, kao i zaštitu životne sredine, a u skladu sa zakonom

7) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti
kulture, manjinskih prava i zaštite životne sredine, kao i za sprovođenje aktivnosti na afirmaciji kulture, intekrukturalnosti i zaštiti prirode;

8) organizuje građanske i volonterske akcije, kao i različite umetničke forme, sa ciljem zaštite svih prirodnih resursa.

Naziv i sedište

Član 4.
Naziv Udruženja je: „Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOKS“, na engleskom jeziku „MULTIVOX“
Skraćeni naziv je: „MULTIVOKS“, na engleskom jeziku „MULTIVOX“
Udruženje ima sedište u Nišu
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Udruženju.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju građana „MULTIVOKS“, može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda „MULTIVOKS“-a“.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u „MULTIVOKS“-u.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.
Član „MULTIVOKS“-a ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva „MULTIVOKS“-a;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa „MULTIVOKS“-a;
3) bira i bude biran u organe „MULTIVOKS“-a;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima „MULTIVOKS“-a.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva „MULTIVOKS“-a;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima „MULTIVOKS“-a;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština „MULTIVOKS“-a

Unutrašnja organizacija

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši predsednik Upravnog odbora Udruženja. Funkciju zastupnika vrši predsednik Udruženja.
Član 9.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi predsedniku Udruženja u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu Skupštine saziva predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte udruženja;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj predsednika udruženja;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se brine o sprovoženju ciljeva udruženja koji su utvrženi ovim Statutom.
Upravni odbor ima 5 članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika.

Član 11.
Predsednik Upravnog odbora zastupa „MULTIVOKS“ u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Član 12.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 13.
Rad Udruženja je javan.
Predsednik Udruženja se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 14.
Radi ostvarenja svojih ciljeva „MULTIVOKS“ uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave kulturom, manjinskim pravima zaštitom životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 15.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 16.
„Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOKS“ obavlja delatnost : 94.99 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Udruženje može probavljati sredstva i od kotizacije za radionice, seminare i druge oblike edukacija iz oblasti kulture i zaštite životne sredine, kao i od pružanja konsultantskih usluga u oblasti kulturnog menadžmenta, projektnog ciklusa, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uklučujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 17.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 18.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom

Izgled i sadržina pečata

Član 19.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: „Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOKS“, Niš

Član 20.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.
Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući Osnivačke Skupštine Udruženja
Marko Stefanović